Činnosť notára
default color green color orange color

Nájdete nás tu

Od 1.7. 2014 nás nájdete na novej adrese
 
ulica: Rusovská cesta 36
Bratislava - Petržalka 
851 01

 

Nové

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. decembra 2007 je možné vyhotoviť výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ktoréhokoľvek registrového súdu na celom území SR aj prostredníctvom notára.

notar1.jpg
Činnosť notára
Štát poveruje notára zákonom č. 323/1992 Zb. na výkon verejnej moci, konkrétne na tieto činnosti:
  1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
  2. osvedčovanie právne významných skutočností,
  3. konanie vo veciach notárskych úschov,
  4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov,
  5. ďalšie činnosti podľa osobitného zákona.

Notár je zárukou nestrannosti a kvalitného výkonu právnickej profesie. Spisuje a vydáva verejné listiny, je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Notár je viazaný iba Ústavou, zákonmi, všeobecnezáväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

Každý si môže slobodne vybrať ktoréhokoľvek notára (okrem dedičských vecí). Notár môže odmietnuť vykonať úkon iba vtedy, ak je v rozpore Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky.

Notár má konať ako nezainteresovaný, otvorený a čestný poradca svojich klientov. Žiadneho z nich nesmie zvýhodňovať ani diskriminovať vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské či politické presvedčenie.
 

Ako dôverník svojho klienta je notár viazaný mlčanlivosťou. Je povinný udržať v tajnosti každú dôvernú informáciu, ktorú získal pri výkone svojho povolania. 

Povinnosťou notára je, aby v maximálnej možnej miere udržiaval a prehlboval svoje znalosti. Nesmie strácať kontakt s vývojom právneho poriadku ako celku, najmä nie tých odvetví, ktoré sa týkajú jeho aktivity.